top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

PRIVĀTUMA POLITIKA

 Šī Personas datu privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) attiecas uz visu informāciju, kas atrodas https://www.myboat.lv/ domēna vārdā un ko var iegūt par Lietotāju, lietojot šo vietni, programmas un produktus.

1. TERMINU DEFINĪCIJA

1. Šajā Privātuma politikā tiek izmantota SIA KLIMATIKA, kas organizē un (vai) apstrādā personas datus, kā arī nosaka personas datu apstrādes mērķus, apstrādājamo personas datu sastāvu, darbības (operācijas) ar personas datiem.

1. "Personas dati" - jebkura informācija, kas attiecas uz tieši vai netieši identificētu vai identificējamu fizisku personu (personas datu subjektu).

2. "Personas datu apstrāde" - jebkura darbība (operācija) vai darbību (operāciju) kopums, kas tiek veikts, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus ar personas datiem, tostarp vākšana, reģistrēšana, sistematizācija, uzkrāšana, uzglabāšana, precizēšana (atjaunināšana, personas datu mainīšana ), iegūšana, izmantošana, pārsūtīšana (izplatīšana, nodrošināšana, piekļuve), depersonalizācija, bloķēšana, dzēšana, iznīcināšana.

3. "Personas datu konfidencialitāte" - obligāta prasība Operatoram vai citai personai, kura ir ieguvusi piekļuvi personas datiem, lai novērstu to izplatīšanu bez personas datu subjekta piekrišanas vai cita tiesiska pamata.

4. "Atsauksmju veidlapa" - HTML veidlapa, ko Lietotājs aizpilda ar saviem personas datiem vietnē, lai reģistrētos vietnē vai saņemtu informāciju par pakalpojumiem, darbiem, produktiem utt.

5. "Vietnes lietotājs (turpmāk tekstā Lietotājs, personas datu subjekts)" - persona, kurai ir piekļuve vietnei ar interneta starpniecību un kura izmanto vietni.

6. "Sīkdatnes" - neliela tīmekļa servera nosūtīta un lietotāja datorā saglabāta datu daļa, ko tīmekļa klients vai tīmekļa pārlūkprogramma HTTP pieprasījumā nosūta tīmekļa serverim ikreiz, kad mēģina atvērt attiecīgās vietnes lapu. vietne.

7. "IP adrese" - unikāla mezgla tīkla adrese datortīklā, kas izveidots, izmantojot IP protokolu.

8. "Prece" - lieta, pakalpojums (darbs), ko Lietotājs iegādājas (pērk), izmantojot vietni.

9. "Personas datu bloķēšana" - personas datu apstrādes pagaidu apturēšana (izņemot gadījumus, kad apstrāde nepieciešama personas datu precizēšanai).

10. "Personas datu izplatīšana" - darbības, kas vērstas uz personas datu izpaušanu nenoteiktam personu lokam.

11. "Personas datu sniegšana" - darbības, kuru mērķis ir izpaust personas datus noteiktai personai vai noteiktam personu lokam.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. Lietotāja reģistrācija vietnē nozīmē Lietotāja piekrišanu personas datu apstrādei, kā arī piekrišanu šai Privātuma politikai un Lietotāja personas datu apstrādes noteikumiem. Atsevišķa piekrišana Lietotāja personas datu apstrādei nav nepieciešama.

2. Ja nepiekrītat Privātuma politikas noteikumiem, Lietotājam ir jāpārtrauc vietnes lietošana.

3. Šī Privātuma politika attiecas tikai uz vietni https://www.myboat.lv/. Vietnes administrācija nekontrolē un nav atbildīga par trešo pušu vietnēm, uz kurām Lietotājs var sekot vietnē pieejamajām saitēm.

4. Vietnes administrācija nepārbauda Vietnes lietotāja sniegto personas datu pareizību.

2. PRIVATUMA POLITIKAS PRIEKŠMETS

1. Šī Privātuma politika nosaka Vietnes administrācijas pienākumus neizpaust un nodrošināt personas datu konfidencialitātes aizsardzības režīmu, ko Lietotājs nodrošina pēc Vietnes administrācijas pieprasījuma reģistrācijas laikā.

2. Personas datus, kas ir atļauti apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, Lietotājs sniedz, aizpildot veidlapu tīmekļa vietnes attiecīgajā sadaļā un ietver šādu informāciju:

1. Vārds, Uzvārds;

2. Tālrunis;

3. E-pasts

3. Vietnes administrācija apkopo statistiku par savu apmeklētāju IP adresēm un sīkdatnēm. Šī informācija tiek izmantota, lai identificētu un atrisinātu tehniskas problēmas. Šajā punktā norādītie dati netiek nodoti trešajām personām un tiek izmantoti tikai šajā punktā norādītajiem mērķiem.

4. Jebkura cita personiskā informācija, kas nav norādīta iepriekš, ir pakļauta drošai uzglabāšanai un neizplatīšanai, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

3. LIETOTĀJA PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS VĀKŠANAS MĒRĶIS

1. Vietnes administrācija var izmantot Lietotāja personas datus šādiem mērķiem:

1. Lietotāja identifikācija, pasūtījuma veikšanai un (vai) Līguma noslēgšanai.

2. Atgriezeniskās saites veidošana ar Lietotāju, tai skaitā paziņojumu, pieprasījumu nosūtīšana par vietnes lietošanu, pakalpojumu sniegšanu, Lietotāja pieprasījumu un pieteikumu apstrāde.

3. Vietnes lietotāja paziņošana par Pasūtījuma statusu.

4. Maksājumu apstrāde un saņemšana, maksājuma apstrīdēšana. Papildu aizsardzībai pret krāpnieciskām darbībām Lietotāja norādītie personas dati var tikt pārsūtīti uz maksājumu sistēmu, kas veic darījumus Vietnē veikto pasūtījumu apmaksai.

5. Sniegt Lietotājam efektīvu klientu un tehnisko atbalstu, ja rodas problēmas saistībā ar vietnes lietošanu.

6. Lietotājam nodrošināt produktu atjauninājumus, īpašos piedāvājumus, informāciju par cenām, biļeteniem un citu informāciju Vietnes administrācijas vai partneru vārdā.

7. Veicināšanas pasākumu īstenošana.

8. Piekļuves piešķiršana Lietotājam partneru vietnēm vai pakalpojumiem, lai iegūtu produktus, atjauninājumus un pakalpojumus.

4. PERSONAS INFORMĀCIJAS APSTRĀDES METODES UN NOTEIKUMI

1. Lietotāja personas datu apstrāde tiek veikta ne ilgāk par laika posmu, kas atbilst personas datu apstrādes mērķiem, jebkurā likumīgā veidā, tai skaitā personas datu informācijas sistēmās, izmantojot automatizācijas rīkus vai neizmantojot šādus rīkus.

2. Lietotājs piekrīt, ka Vietnes administrācijai ir tiesības sniegt personas datus partneriem, citām trešajām personām, jo ​​īpaši kurjerdienestiem, pasta organizācijām, telekomunikāciju operatoriem, tikai ar mērķi izpildīt Lietotāja vietnē veikto pasūtījumu.

3. Lietotāja personas dati var tikt sniegti pilnvarotām Latvijas valsts iestādēm tikai uz Latvijas tiesību aktos noteiktajiem pamatiem un kārtībā.

4. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija informē Lietotāju par personas datu nozaudēšanu vai izpaušanu.

5. Vietnes administrācija veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personisko informāciju no nesankcionētas vai nejaušas piekļuves, iznīcināšanas, pārveidošanas, bloķēšanas, kopēšanas, izplatīšanas, kā arī no citām trešo personu nelikumīgām darbībām.

6. Vietnes administrācija kopā ar Lietotāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus vai citas negatīvas sekas, ko izraisa Lietotāja personas datu nozaudēšana vai izpaušana.

5. PUŠU PIENĀKUMI

1. Lietotājam ir pienākums:

1. Sniedziet informāciju par personas datiem, kas nepieciešami vietnes lietošanai.

2. Atjaunināt, papildināt sniegto informāciju par personas datiem šīs informācijas izmaiņu gadījumā.

3. Lietotājam ir tiesības atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei, nosūtot paziņojumu Operatoram uz e-pasta adresi: info@klimatika.lv Operators pārtrauc personas datu apstrādi spēkā esošajos Latvijas tiesību aktos noteiktajos termiņos. .

2. Vietnes administrācijas pienākums ir:

1. Izmantot saņemto informāciju tikai šīs Privātuma politikas 4. sadaļā norādītajiem mērķiem.

2. Nodrošināt, ka konfidenciālā informācija tiek turēta slepenībā, netiek izpausta bez iepriekšējas rakstiskas Lietotāja atļaujas, kā arī nepārdot, neapmainīt, nepublicēt vai citos iespējamos veidos neizpaust pārsūtītos Lietotāja personas datus, izņemot punktus. . 5.2. un 5.3. šīs Privātuma politikas.

3. Veikt piesardzības pasākumus, lai aizsargātu Lietotāja personas datu konfidencialitāti Latvijas tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

4. Bloķēt ar konkrēto Lietotāju saistītos personas datus no Lietotāja vai viņa likumīgā pārstāvja vai personas datu subjektu tiesību aizsardzības pilnvarotās institūcijas pieprasījuma vai pieprasījuma brīža uz pārbaudes laiku, ja tiek atklāti neprecīzi dati. personas dati vai nelikumīgas darbības.

6. PUŠU PIENĀKUMI

1. Vietnes administrācija, kura nav izpildījusi savas saistības, ir atbildīga par zaudējumiem, kas Lietotājam radušies saistībā ar personas datu nelikumīgu izmantošanu, saskaņā ar Latvijas likumdošanu, izņemot punktos paredzētos gadījumus. 5.2., 5.3. un 7.2. šīs Privātuma politikas.

2. Personas datu nozaudēšanas vai izpaušanas gadījumā Vietnes administrācija nav atbildīga, ja šie personas dati:

1. ir kļuvuši publiski pieejami, pirms tie tiek pazaudēti vai atklāti.

2. tika saņemti no trešās puses, līdz tos saņēma Vietnes administrācija.

3. tika atklāti ar Lietotāja piekrišanu.

7. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Pirms vēršanās tiesā ar prasību par strīdiem, kas izriet no Lietotāja un Vietnes administrācijas attiecībām, obligāti jāiesniedz prasība (rakstisks priekšlikums par brīvprātīgu strīda izšķiršanu).

2. Pretenzijas saņēmējs 30 kalendāro dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas rakstveidā paziņo pretenzijas iesniedzējam par pretenzijas izskatīšanas rezultātiem.

3. Ja vienošanās netiks panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai Operatora atrašanās vietas tiesu iestādē saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas tiesību aktiem.

4. Uz šo Privātuma politiku un attiecībām starp Lietotāju un Vietnes administrāciju attiecas spēkā esošie Latvijas tiesību akti.

8. PAPILDU NOTEIKUMI

1. Vietnes administrācijai ir tiesības bez Lietotāja piekrišanas veikt izmaiņas šajā Privātuma politikā.

2. Jaunā Privātuma politika stājas spēkā ar brīdi, kad tā ir ievietota tīmekļa vietnē, ja vien jaunajā Privātuma politikas izdevumā nav noteikts citādi.

3. Visi ieteikumi vai jautājumi saistībā ar šo Privātuma politiku jāadresē: info@klimatika.lv

Pašreizējā Privātuma politika ir ievietota lapā https://www.myboat.lv/

Способы оплаты
bottom of page